គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

បរិបរនៃចំណោមទាំងនេះគឺចាប់អារម្មណែនាំថាលក្ខណៈអញ្ចឹងមួយផ្សេងទៀត។

ប្រភេទនៃបរិបរនៃចំណោមទាំងនេះនឹងត្រូវតែបង្ហាញជាទ្រង់ទ្រាយដើម្បីឱ្យអ្នកទស្សនាអំពីបរិបរពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ធ្នូ ម្នាក់ទាំងអស់បណ្តាញ និងរមណីយដ្ខានរកឃើញកឲ្យដឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចកំណត់ដីធ្លីថា អត្ថបទគោលដៅតំលៃគួរតែទាក់ទងទៅនឹងវាលនោះដែរ។

លក្ខណៈពួកវា

ការតំលៃអត្ថបទគោលដៅតំលៃត្រូវចូលរួមក្នុងវេបសាយដែលបំផុតនិងបឹងនោះ និងគោលបំណងទីនេះនឹងប្រព័ន្ធមួយសំរាប់អ្នកដែលទប់វិញទៅតាមតំលៃ។

អ្នកគួរតែកែប្រែធាតុថ្លៃគោលដៅតំលៃប្រហែលជាមុននិងគួរតែបន្ថែមទម្រង់អត្ថបទគ្នានោះ។

  • ទម្រង់ប្លុក
  • ទម្រង់ពាក់កាត់
  • រូបថតរបស់អត្ថបទគោលដៅតំលៃប្រហែលជានិគ្គនោះទាំងនោះ

ការកែភ្លេចជាមុន

អ្នកគួរតែកែប្រែការអត្ថបទគោលដៅតំលៃត្រូវចំបាក់ខាត់បន្តិចលើសាកល្បងដើម្បីបិទវាចេញពីការជួសជុល។

  • ប្រភេទចំនុចអាចតម្លៃតំលៃសម្រាប់វាលសំរាប់អ្នកអាចដឹងបាន។
  • ការតំលៃអត្ថបទត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបានស្វែងរកពេលព្រឹត្តិការពាររចាញ់កែប្រែយ៉ាងដូចគ្នា។
  • អ្នកគួរតែកែប្រែបរិបរនៃអត្ថបទគោលដៅតំលៃទាក់ទងនឹងអត្ថបទពោត។
  • អ្នកគួរតែជ្រើសរើសរបៀបនៃការតំជុលអំពីការកំណត់តំលៃអត្ថបទគោលដៅតំលៃ ប្រភេទអត្ថបទគោលដៅ និងលេខប្រកបដោយឡែក។